Bio-Scanner

Био-Скенер на витални параметри

 

Човечкиот организам е изграден од околу 100 трилиони клетки и секоја секунда се делат 25 милиони клетки. Процесот на делење (размножување) и растење на клетките континуирано создава електрицитет што се креира во јадрата на атомите и електроните кои континуирано се движат со голема брзина и заради тоа постојано емитираат електромагнетни бранови. Овие бранови влегуваат во групата на многу слаби електромагнетни бранови и може да се детектираат.

Електромагнетните бранови емитирани од човечкото тело ја претставуваат неговата здравствена состојба, бидејќи тие се рзаликуваат при различни здравствени состојби. Ако ги одредиме овие специфични бранови сме го одредиле и статусот на телото. Состојбите кои се детектираат се: здравје, предклиничка форма на болест која се карактеризира со намалена сила и кондиција при одсуство на значајна болест (суб-здравје) и болест.

Врз основа на овој принцип инструментот ги собира електромагнетните бранови од телото кои потоа ги споредува со податоците за здравје, суб-здравје и болест што се наоѓа во базата на компјутерот. Со оваа техника се мерат 250 параметри, а потоа програмот нив ги групира во 48 тематски подрачја што ги опфаќаат сите органи и ситеми на човечкото тело. Покрај тоа се покажува и состојбата на хормоните, витамините, минералите, PH средината, присутната склоност на алергии и др. Програмот креира и детален извештај за здравствената состојба.  Дијагностичката точност на апаратот е 85%.

Оваа техника прави прелиминирана проценка на здравствениот потенцијал на органите, што дава можност за брза детекција на болестите и нивен ран третман. Треба да се напомене дека таа дава препораки каде да ги насочиме дополнителните клинички иследувања, но не поставува клиничка дијагноза. Нејзините резултати треба дополнително да бидат толкувани од Доктор.

Нејзини предности се: неинваззивност, едноставност,брзина, практичност и економичност. Овој уред претставува класична примена на вештачка интелегенција во медицински цели.

At Holiomedica, we believe that you do not have to continue to live with your illness. To begin the journey to healing, call 078-884 333 or 078-339-070 now to learn more about what we can do for you using alternative medicine.

Dear potential clients Please complete the Patient Assessment Form and submit it to our e-mail address [email protected]

What our customers have to say about us

"After 8 years of feeling very unwell, fatigued and joint pain, unable to concentrate and a lot of gut issues I decided to try Biomagnetic therapy. The therapist found many bacterias, viruses, fungus and parasites in my system despite my blood tests coming back clear everytime. After 4 sessions I began to feel much better and after 6 I am back to my old self again. This is an amazing therapy and has given me my health back. Very grateful!" Kristina

Kristina Client

"I gladly recommend biomagnetic therapy with Dr. Vasia. She pays too much attention to details. I was very upset when I first visited and between deep tissue massage, massage and magnetic vapor therapy, I'm like a different person. Fibromyalgia, muscle cramps, fatigue, bloating and chronic pain and headaches are treated. Completely holistic personal treatment and always welcome. If you do not feel well, for any reason - visit this amazing lady. You will not regret". Igor M.

Igor.M Client